लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१-१७२६४।२०७९-८०, (खुला, समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, इञ्‍जिनियर पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन