लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय राजपुर डोटीको बिज्ञापन अनुसार लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) इन्जि सेवा, सिभिल समुह, जनरल/हाइवे उपसमुह सब-इन्जिनियर पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन