लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८ (खुला,समावेशी), रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन