लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३६-१७३३९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन