पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,एकीकृत तथा संयुक्त, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बागलुङ केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराई प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन