आयोगको विज्ञापन नम्बर १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालय र बाग्लुङ कार्यालयबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन