पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन