लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०९३/२०७८-७९ (खुला) नेपाल संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सब-इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन