लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि. नं. १०००२-१०००७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलामबाट प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू (रोल नं‍. ३०२१०-३३९४६) को दोस्रो चरणको परीक्षा भवन श्री आदर्श मा.वि., इलाम कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन