लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखरा अन्तर्गत स‌ंचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७३/०७४-१ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन