लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर नं. १२०६९/०७८-७९ (दलित) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन