लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. 11902-11908/077-78 (खुला/समावेशी), संयुक्त र एकिकृत, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको हेटौँडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन