केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन