कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15152-15154 /074-75,(आ.प्र.) तथा बिज्ञापन नं 15155-15161/074-75 (खुला/ समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत सेवा समूह, रा. प. अनं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सोसरहको द्बितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन