लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१८-१२०२०।२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन