लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८२/०७८-७९ (खुला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन