लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र अनंकित, द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पद (०७७-७८) को प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन