कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15155-15160 /074-75, (खुला/समावेशी) एकिकृत र संयुक्त, खरिदार वा सोसरहका पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन