लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (संयुक्त र एकिकृत), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन