लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं.१५७०२-१५७०८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) सयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्रा.)ना.सु. वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन