लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ र बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन