लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको (आ.व.०८०-८१) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु तिब्बती भाषा सहायक,फोटोग्राफर, भिडियोग्राफर, रेकडिङ्ग अपरेटर/माइक सञ्चालक र स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन