लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा जुम्ला भर्ना केन्द्रवाट शारीरिक परीक्षा उतिर्ण भएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन