लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालको बिज्ञापन नं. १५७०६/०७८-७९ (आ.प्र.) र वि.नं.१५७०७-१५७१०/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रर्णाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन