लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९५-१६७०१।०७७-७८(खुला, समावेशी), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं र हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरण उतीर्ण भएका उम्मेद्‌वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन