लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विभिन्न बिज्ञापन नं, सेवा, समूह र उपसमूहका रापत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ( प्राविधिक) पदहरुमा सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन