लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०२६।२०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, १२०२७।२०७८-७९ (आ.ज.), ला.पो.एण्ड डे.डे समूह, र १२०३१।२०७८-७९ (खुला), भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), का क्रमश: प्राविधिक सहायक, पशु सेवा प्राविधिक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन