लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०९-११३१५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), खरिदार वा सो सरह पदमा वीरगञ्‍ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचनाको सि.नं. १० र ११ को परीक्षा भवन रहेको स्थान खुलाइएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन