लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल कृषि सेवा र रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणीका विभिन्‍न नायब प्राविधक सहायक/ नायब पशु स्वास्थ्य पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन