लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र अनंकित, द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरु (०७८-७९) को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन