लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०२८-१२०२९।०७८-७९ (खुला,समावेशी), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह र वि.नं.१२०३०।२०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन