बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने आयोगको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६८०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको बुटवल केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन