लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५४०४-१५४०५/०७८-७९ (आ.प्र./खुला), रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको जुम्ला तथा डोल्पाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन