लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राजपत्र अनंकित, प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पद (०७७-७८) को द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन