लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३६-१७३३९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण उपसमूह, विद्यालय निरिक्षक वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन