पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र राखी दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन