लाेक सेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. 16104-16108/2074-75,(खुला तथा समावेशी) अनुसार नेपाल न्याय/प्रशासन (संयुक्त तथा एकीकृत) सेवा, रा‍.प‍.अन‌ं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन