लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं १६६९५-१६७०१।२०७७-७८, रा.प.तृतीय, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा काठमाडौं र हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका र द्वितीय चरणको परीक्षाका लागि काठमाडौं केन्द्र परिवर्तन गरेका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन