लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि. नं. १०००२-१०००७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन