केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि बाग्लुङ, बुटवल र पोखरा परीक्षा केन्द्र राखि दर्खास्त दिएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन