लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय राजपुर डोटीको विज्ञापन नं.१५७०२-१५७०६/२०७७-७८ (खुला र समावेशी) अनुसार ,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक ) नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन