लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयकाे वि. नं. १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र खोटाङ, दिक्तेल राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको पूर्व निर्धारित प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन