लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट (प्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्त स्विकृत भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन