लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७-१७३३१/२०७९-८० (खुला/समावेशी) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण र वि.नं. १७३३२-१७२६४/२०७९-८० (खुला) प्राविधिक अधिकृत, शिक्षा प्रशासन, अङग्रेजी, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुका लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन