मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11465-11471/074-75,स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ, बिज्ञापन नं 11455-11460/074-75, कम्प्युटरअपरेटर, विविध, रा‍.प.अनं.प्रथम, बिज्ञापन नं 11473-11480/074-75, स्वास्थ्य,हे.ई, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लागि परीक्षाकेन्द्र हेटौडा राखी अनलाईन दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन