लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५४०३/०७८-७९(आ.प्र.) रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेमस्काउट पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन