कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तह तथा रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह प्राविधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको (खुला/समाबेशी) अन्तरगत प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन