लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७२/०७७-७८ (महिला), रा.प. अनं प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, शिक्षा पुस्तकालय समूह, पुस्तकालय सहायक पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्त स्विकृत भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन