लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/077-78, विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह, पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेद्वारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन