लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०१/०८०-८१ (आ.प्र.) र वि.नं. १४४०२-१४४०७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन